免费vps
免费vps
免费vps

80VPS - 48元 Xen 384M 20G 150G 圣何塞T2

2011年12月21日00点06分 0 一键抢沙发得好礼

小夜QQ群:53360732(一月不说话会被T走) 小夜QQ:2919909342(仅受理广告业务)

80VPS是一家国人VPS服务商,采用XEN架构,本次优惠活动中心为圣何塞T2(国内速度优秀),终生8折优惠码:T212购买384方案仅 ¥48元/月(购买链接)配置如下:

 • 384MB guaranteed and 256MB swap memory
 • 20GB storage
 • 150GB/month data transfer on 3Mbps
 • Xen/Xensystem

## 测试IP:50.115.140.134 - down - php探针 - info探针 - dz演示 - wp演示

 • 序号
 • Ping的地点
 • 响应IP
 • 响应时间
 • TTL
 • 1
 • 襄阳[电信]
 • 50.115.140.134
 • 251毫秒
 • 50
 • 2
 • 南宁[电信]
 • 50.115.140.134
 • 272毫秒
 • 47
 • 3
 • 重庆[联通]
 • 50.115.140.134
 • 499毫秒
 • 47
 • 4
 • 厦门[电信]
 • 50.115.140.134
 • 251毫秒
 • 49
 • 5
 • 天津[联通]
 • 50.115.140.134
 • 299毫秒
 • 50
 • 6
 • 郑州[联通]
 • 50.115.140.134
 • 440毫秒
 • 45
 • 7
 • 上海[移动]
 • 50.115.140.134
 • 173毫秒
 • 46
 • 8
 • 山东[联通]
 • 50.115.140.134
 • 306毫秒
 • 49
 • 9
 • 泉州[电信]
 • 50.115.140.134
 • 313毫秒
 • 49
 • 10
 • 福州[电信]
 • 50.115.140.134
 • 263毫秒
 • 50
 • 11
 • 宁波[电信]
 • 50.115.140.134
 • 280毫秒
 • 47
 • 12
 • 合肥[电信]
 • 50.115.140.134
 • 242毫秒
 • 48
 • 13
 • 乐山[电信]
 • 50.115.140.134
 • 295毫秒
 • 49
 • 14
 • 丽水[电信]
 • 50.115.140.134
 • 221毫秒
 • 49
最快:上海[移动] 173 毫秒 ## 最慢:重庆[联通] 499 毫秒
电信平均:265 毫秒 ## 联通平均:386 毫秒

Xen · 圣何塞 · 80vps.com

小夜QQ:2919909342 小夜QQ群:716201392(超兽VPS) 小夜QQ群:53360732(VPS交流)
免费vps
vps免费
免费vps
免费vps
免费vps