免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps

ZAVPS - 89元/月 Xen 256M 15G 100M 佛利蒙HE

2012年05月20日23点39分

小夜优惠广播QQ群:553333311(每天发送最新优惠信息) 小夜闲聊QQ群:53360732(不交流VPS)

ZAVPS是国人VPS主机商,采用Xen架构,支持linux及windows系统,数据中心在佛利蒙HE(国内速度优秀),购买he256方案 ¥89元/月(购买链接)配置如下:

 • 256MB guaranteed memory
 • 15GB storage on Raid10+BBU
 • Unlimited data transfer @ 100Mbps
 • Xen/XenSystem

测试IP:184.105.154.211

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            Host       -  % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|              221.212.0.24 -  0 |  8 |  8 |  7 |  13 |  18 |  15 |
|              221.212.0.24 -  0 |  8 |  8 |  13 |  18 |  40 |  13 |
|              221.212.8.241 -  0 |  8 |  8 |  12 |  14 |  18 |  13 |
|              221.212.8.185 -  0 |  8 |  8 |  28 |  33 |  53 |  28 |
|              113.4.128.49 -  0 |  8 |  8 |  15 |  18 |  22 |  19 |
|              113.4.128.165 -  0 |  8 |  8 |  27 |  32 |  51 |  27 |
|              219.158.21.85 -  0 |  8 |  8 |  39 |  42 |  47 |  42 |
|              219.158.4.54 -  0 |  8 |  8 |  78 |  94 | 118 |  79 |
|              219.158.11.42 -  0 |  8 |  8 |  85 |  89 |  93 |  88 |
|              219.158.97.22 -  0 |  8 |  8 |  93 | 103 | 125 |  94 |
|             219.158.30.250 -  0 |  8 |  8 | 247 | 260 | 285 | 248 |
|      gige-g2-14.core1.lax2.he.net -  0 |  8 |  8 | 260 | 269 | 295 | 260 |
| 10gigabitethernet7-3.core1.sjc2.he.net -  0 |  8 |  8 | 241 | 246 | 255 | 241 |
| 10gigabitethernet1-2.core1.fmt2.he.net -  0 |  8 |  8 | 252 | 262 | 287 | 252 |
| 10gigabitethernet1-1.core2.fmt2.he.net -  0 |  8 |  8 | 248 | 251 | 256 | 248 |
| solid-tools-tec..2-20.core2.fmt2.he.net -  0 |  8 |  8 | 253 | 265 | 297 | 255 |
|             184.105.154.211 -  0 |  8 |  8 | 261 | 264 | 268 | 262 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
        WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - 来自黑龙江联通的路由追踪结果

 • 序号
 • Ping的地点
 • 响应IP
 • 响应时间
 • TTL
 • 1
 • 江西吉安[电信]
 • 184.105.154.211
 • 293毫秒
 • 51
 • 2
 • 四川德阳[电信]
 • 184.105.154.211
 • 215毫秒
 • 50
 • 3
 • 深圳[电信]
 • 184.105.154.211
 • 171毫秒
 • 50
 • 4
 • 四川乐山[电信]
 • 184.105.154.211
 • 309毫秒
 • 51
 • 5
 • 河北廊坊[电信]
 • 184.105.154.211
 • 184毫秒
 • 49
 • 7
 • 上海[电信]
 • 184.105.154.211
 • 265毫秒
 • 51
 • 8
 • 厦门[电信]
 • 184.105.154.211
 • 212毫秒
 • 52
 • 9
 • 香港[电信]
 • 184.105.154.211
 • 178毫秒
 • 54
 • 10
 • 云南昆明[电信]
 • 184.105.154.211
 • 195毫秒
 • 52
 • 11
 • 山东青岛[电信]
 • 184.105.154.211
 • 292毫秒
 • 48
 • 12
 • 四川绵阳[电信]
 • 184.105.154.211
 • 233毫秒
 • 52
 • 13
 • 广东东莞[电信]
 • 184.105.154.211
 • 158毫秒
 • 50
 • 14
 • 天津[电信]
 • 184.105.154.211
 • 177毫秒
 • 51
 • 15
 • 江苏镇江[电信]
 • 184.105.154.211
 • 188毫秒
 • 50
 • 16
 • 安徽淮北[电信]
 • 184.105.154.211
 • 259毫秒
 • 51
 • 17
 • 陕西西安[电信]
 • 184.105.154.211
 • 209毫秒
 • 51
 • 18
 • 北京[多线]
 • 184.105.154.211
 • 192毫秒
 • 49
 • 19
 • 香港[多线]
 • 184.105.154.211
 • 153毫秒
 • 51
 • 20
 • 河南郑州[多线]
 • 184.105.154.211
 • 236毫秒
 • 50
 • 21
 • 河南新乡[多线]
 • 184.105.154.211
 • 267毫秒
 • 50
 • 22
 • 上海[联通]
 • 184.105.154.211
 • 192毫秒
 • 52
 • 23
 • 深圳[联通]
 • 184.105.154.211
 • 214毫秒
 • 51
 • 24
 • 辽宁[联通]
 • 184.105.154.211
 • 279毫秒
 • 52
 • 25
 • 安徽滁州[联通]
 • 184.105.154.211
 • 332毫秒
 • 51
 • 26
 • 黑龙江牡丹江[联通]
 • 184.105.154.211
 • 253毫秒
 • 51
 • 27
 • 河南新乡[联通]
 • 184.105.154.211
 • 235毫秒
 • 52
 • 28
 • 福建厦门[移动]
 • 184.105.154.211
 • 234毫秒
 • 47
 • 29
 • 深圳[移动]
 • 184.105.154.211
 • 179毫秒
 • 50
最快:香港[多线] 153 毫秒 ### 最慢:安徽滁州[联通] 332 毫秒
电信平均:221 毫秒 ### 联通平均:250 毫秒

小夜优惠广播QQ群:553333311(每天发送最新优惠信息) 小夜闲聊QQ群:53360732(不交流VPS)

Xen · 弗里蒙特 · zavps.com

小夜博客优惠广播群
 
vps免费
 
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps