免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps

RocketVPS - 10美元/月 OVZ 512M 30G 1000G 雷斯顿

2012年05月22日19点37分

小夜优惠广播QQ群:553333311(每天发送最新优惠信息) 小夜闲聊QQ群:53360732(不交流VPS)

RocketVPS美国VPS主机商,采用OpenVZ架构,数据中心在雷斯顿(美国东部,速度一般),优惠码:Rocket30LIFE永久7折,购买rs2方案 $10.49/mo(购买链接)配置如下:

 • 512MB guaranteed/1024MB burstable memory
 • 30GB storage
 • 1000GB/month data transfer
 • OpenVZ/SolusVM

7折,75折,8折,前25个订单生效,失效使用:Rocket25LIFERocket20LIFE

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            Host       -  % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|              221.212.0.24 -  0 | 113 | 113 |  7 |  12 | 104 |  9 |
|              221.212.0.24 -  0 | 113 | 113 |  7 |  11 | 109 |  8 |
|              221.212.8.245 -  1 | 109 | 108 |  8 |  14 | 107 |  9 |
|              221.212.9.185 -  1 | 109 | 108 |  8 |  11 | 111 |  8 |
|              221.212.1.149 -  1 | 109 | 108 |  8 |  17 | 117 |  12 |
|              221.212.1.89 -  1 | 109 | 108 |  8 |  17 | 118 |  8 |
|              219.158.12.33 -  1 | 109 | 108 |  33 |  40 | 133 |  34 |
|              219.158.23.22 -  0 | 113 | 113 |  74 |  83 | 293 |  75 |
|              219.158.3.118 -  0 | 113 | 113 |  81 | 108 | 295 | 115 |
|             219.158.96.198 -  10 |  81 |  73 |  0 |  71 | 102 |  68 |
|             219.158.30.230 -  6 |  93 |  88 | 356 | 383 | 500 | 369 |
|         sjo-bb1-link.telia.net -  14 |  73 |  63 | 325 | 344 | 494 | 336 |
|         ash-bb1-link.telia.net -  5 |  97 |  93 | 396 | 425 | 548 | 399 |
|  net2ez-ic-152340-ash-bb1.c.telia.net -  15 |  70 |  60 | 381 | 391 | 505 | 385 |
|        cr02-1-4.iad3.net2ez.com -  6 |  93 |  88 | 361 | 372 | 499 | 363 |
|               65.97.57.86 -  7 |  89 |  83 | 363 | 373 | 519 | 367 |
|                 r01-va -  5 |  94 |  90 | 373 | 382 | 498 | 373 |
|          master.rocketvps.com -  5 |  97 |  93 |  0 | 385 | 422 | 386 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
        WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - 来自黑龙江联通的路由追踪结果

 • 序号
 • Ping的地点
 • 响应IP
 • 响应时间
 • TTL
 • 1
 • 广东东莞[电信]
 • 173.245.4.179
 • 331毫秒
 • 49
 • 2
 • 江苏镇江[电信]
 • 173.245.4.179
 • 373毫秒
 • 49
 • 3
 • 天津[电信]
 • 173.245.4.179
 • 261毫秒
 • 50
 • 4
 • 江西吉安[电信]
 • 173.245.4.179
 • 339毫秒
 • 50
 • 5
 • 香港[电信]
 • 173.245.4.179
 • 234毫秒
 • 54
 • 6
 • 厦门[电信]
 • 173.245.4.179
 • 273毫秒
 • 51
 • 7
 • 四川德阳[电信]
 • 173.245.4.179
 • 274毫秒
 • 49
 • 8
 • 四川绵阳[电信]
 • 173.245.4.179
 • 269毫秒
 • 51
 • 9
 • 四川乐山[电信]
 • 173.245.4.179
 • 323毫秒
 • 50
 • 10
 • 陕西西安[电信]
 • 173.245.4.179
 • 282毫秒
 • 48
 • 11
 • 江苏无锡[电信]
 • 173.245.4.179
 • 246毫秒
 • 48
 • 12
 • 河北廊坊[电信]
 • 173.245.4.179
 • 282毫秒
 • 48
 • 13
 • 深圳[电信]
 • 173.245.4.179
 • 234毫秒
 • 49
 • 14
 • 山东青岛[电信]
 • 173.245.4.179
 • 404毫秒
 • 47
 • 15
 • 上海[电信]
 • 173.245.4.179
 • 392毫秒
 • 48
 • 16
 • 安徽淮北[电信]
 • 173.245.4.179
 • 368毫秒
 • 50
 • 17
 • 江苏扬州[电信]
 • 173.245.4.179
 • 244毫秒
 • 50
 • 18
 • 云南昆明[电信]
 • 173.245.4.179
 • 270毫秒
 • 51
 • 19
 • 河南新乡[多线]
 • 173.245.4.179
 • 333毫秒
 • 47
 • 20
 • 北京[多线]
 • 173.245.4.179
 • 275毫秒
 • 46
 • 21
 • 河南郑州[多线]
 • 173.245.4.179
 • 337毫秒
 • 47
 • 22
 • 香港[多线]
 • 173.245.4.179
 • 231毫秒
 • 54
 • 23
 • 安徽滁州[联通]
 • 173.245.4.179
 • 349毫秒
 • 50
 • 24
 • 河南新乡[联通]
 • 173.245.4.179
 • 336毫秒
 • 51
 • 25
 • 上海[联通]
 • 173.245.4.179
 • 323毫秒
 • 50
 • 26
 • 黑龙江牡丹江[联通]
 • 173.245.4.179
 • 425毫秒
 • 50
 • 27
 • 辽宁[联通]
 • 173.245.4.179
 • 354毫秒
 • 52
 • 28
 • 深圳[联通]
 • 173.245.4.179
 • 305毫秒
 • 50
 • 29
 • 福建厦门[移动]
 • 173.245.4.179
 • 295毫秒
 • 45
 • 30
 • 深圳[移动]
 • 173.245.4.179
 • 272毫秒
 • 43
最快:香港[多线] 231 毫秒 ### 最慢:黑龙江牡丹江[联通] 425 毫秒
电信平均:299 毫秒 ### 联通平均:348 毫秒

小夜优惠广播QQ群:553333311(每天发送最新优惠信息) 小夜闲聊QQ群:53360732(不交流VPS)

OpenVZ · 雷斯顿 · rocketvps.com

小夜博客优惠广播群
 
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps