免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps

#独服# VH.NET - 首月$99 E3-1270 16G 800G 5T 100M 日本大阪

2018年08月24日20点45分

小夜优惠广播QQ群:553333311(每天发送最新优惠信息) 小夜闲聊QQ群:53360732(不交流VPS)

VH.net是一家在日本的中国人成立的公司,全新品牌,公司化运营,自有AS4785号码;主要提供百兆带宽的独服业务,软银直连bbtec线路,最低5T流量起步,给日本原生IP地址,测试可看网飞视频内容。目前商家上线了一款日本独立服务器,主打用户自助开关机、重装系统、详细查看等,全自动管理。小提醒:商家对airport业务,持不支持不反对的态度,你懂的。

优惠码

优惠码:vpsmm 终生9折,续费同价,小夜专属优惠;优惠码:4875 首月五折,续费原价。小夜有拿到一个测试机器,如果有感兴趣的可以在下面留言,我把真实ip、html5测速、10mb文件等信息发到您邮箱,供您测试。

独服方案

 • 核心:Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz
 • 内存:16GB
 • 硬盘:800GB ssd
 • 流量:5TB
 • 端口:100Mbps
 • 架构:5-IP
 • 价格:$199/月
 • 传送:购买链接

测试IP

日本大阪机房:202.5.222.221

信息确认

价格确认

快捷操作

硬件状态

基础测试

--------------------------------------------------------------------------
CPU model      : Intel(R) Xeon(R) CPU E31270 @ 3.40GHz
Number of cores   : 8
CPU frequency    : 1704.772 MHz
Total size of Disk  : 734.0 GB (2.2 GB Used)
Total amount of Mem : 15858 MB (489 MB Used)
Total amount of Swap : 0 MB (0 MB Used)
System uptime    : 13 days, 19 hour 33 min
Load average     : 0.07, 0.03, 0.05
OS          : CentOS 7.5.1804
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 3.10.0-862.el7.x86_64
Virt         : No Virt
--------------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)  :301 MB/s
I/O speed(2nd run)  :310 MB/s
I/O speed(3rd run)  :302 MB/s
--------------------------------------------------------------------------
Node Name         IP Address    Download Speed   Latency
CacheFly         204.93.150.152  84.8MB/s      8.391 ms
Linode, Tokyo, JP     106.187.96.148  25.3MB/s      8.249 ms
Linode, Singapore, SG   139.162.23.4   20.0MB/s      69.194 ms
Linode, London, UK    176.58.107.39   5.96MB/s      238.649 ms
Linode, Frankfurt, DE   139.162.130.8   1.11MB/s      259.442 ms
Linode, Fremont, CA    50.116.14.9    13.8MB/s      111.893 ms
Softlayer, Dallas, TX   173.192.68.18   11.9MB/s      149.531 ms
Softlayer, Seattle, WA  67.228.112.250  16.7MB/s      115.818 ms
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4   6.61MB/s      244.603 ms
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170   23.2MB/s      73.930 ms
Softlayer, HongKong, CN  119.81.130.170  31.2MB/s      58.710 ms
--------------------------------------------------------------------------
Node Name         Upload Speed   Download Speed   Latency
Xiangyang CT       28.57 Mbit/s   249.54 Mbit/s    198.348 ms
Shanghai CT       52.31 Mbit/s   162.70 Mbit/s    157.063 ms
Xi'an   CU       50.68 Mbit/s   252.70 Mbit/s    176.192 ms
Shanghai CU       34.30 Mbit/s   543.49 Mbit/s    38.643 ms
Chongqing CU       43.74 Mbit/s   372.59 Mbit/s    156.296 ms
Beijing  CT       50.20 Mbit/s   358.87 Mbit/s    65.765 ms
--------------------------------------------------------------------------
Zhengzhou  : 59.97 ms  Shenyang  : 72.85 ms  Tianjin   : 181.2 ms
Changji   : 104.73 ms Lhasa    : 129.73 ms Hefei    : 45.07 ms
Shenzhen  : 117.23 ms Lanzhou   : 75.12 ms  Xining   : 92.71 ms
Changchun  : 67.75 ms  Wuhan    : 59.51 ms  Xiangyang  : Fail
Nanchang  : Fail    Chongqing  : 95.15 ms  Shanghai  : 92.37 ms
Huhehaote  : 179.34 ms Urumqi   : 145.1 ms  Hangzhou  : 36.16 ms
Xi an    : 62.26 ms  Ningbo   : 53.11 ms  Taiyuan   : 56.39 ms
Suzhou   : 36.4 ms  Changsha  : 77.78 ms  Harbin   : 74.13 ms
Beijing   : 73.79 ms  Chengdu   : 290.22 ms Jinan    : 50.99 ms
Nanjing   : 79.85 ms  Ningxia   : 79.52 ms  Fuzhou   : 65.02 ms
--------------------------------------------------------------------------

小夜优惠广播QQ群:553333311(每天发送最新优惠信息) 小夜闲聊QQ群:53360732(不交流VPS)

独立服务器 · 日本 · vh.net

小夜博客优惠广播群
 
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps
免费vps